Tytuł artykułu: Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy

Autorzy: ŻELAZOWSKA, M., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D.

Słowa kluczowe: model hydrodynamiczny, UNET HEC-RAS, Numeryczny Model Terenu, Basen Dolnej Biebrzy

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany jednowymiarowy model hydrodynamiczny przepływu fal wezbraniowych na obszarze Basenu Dolnego Biebrzy. W obliczeniach wykorzystano program UNET będący komponentem systemu modelowania przepływu wód w korytach otwartych HEC – RAS. Obszar przepływu rzeki Biebrzy na odcinku Osowiec – Burzyn odwzorowano poprzez 47 przekrojów przez koryto i tereny zalewowe. Kształt koryta uzyskano w wyniku sondowania rzeki, zaś kształt doliny odtworzono z Numerycznego Modelu Terenu. Na podstawie mapy roślinności określono przestrzenne zróżnicowanie współczynnika szorstkości, opisanego za pomocą współczynnika Manninga. Model został zidentyfikowany i zweryfikowany dla danych pomiarowych oraz historycznych wezbrań z lat 1992 oraz 1999.

Cytowanie w stylu APA: Żelazowska, M. & Mirosław-Świątek, D. (2009). Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 14-25.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Żelazowska & Mirosław-Świątek, 2009), następne powołania: (Żelazowska & Mirosław-Świątek, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Żelazowska, Marlena, Dorota Mirosław-Świątek. "Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 14-25.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Żelazowska, & Mirosław-Świątek 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Żelazowska_Mirosław-Świątek_2009_PNIKS, author={Żelazowska, Marlena and Mirosław-Świątek, Dorota}, title={Model hydrodynamiczny przepływu wielkich wód rzecznych w Basenie Dolnym Biebrzy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A2/art2.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={14-25}}

Pełny tekst PDF


Go Back